Zarządzanie Projektami

Dlaczego usługa Zarządzania Projektami?

Wygląda na to, że masz swój pierwszy projekt, ale nie wiesz, gdzie i jak zacząć?

Prowadzisz firmę i wiele unikalnych zamówień powoduje chaos, opóźnienia w realizacji, dylematy finansowe, a Ty nie masz pojęcia gdzie leży problem?

Musisz na poważnie pomyśleć o wdrożeniu Zarządzania Projektami w swojej firmie. Jeśli masz już to zrobione, musisz dowiedzieć się, jaka jest przyczyna danego problemu.

Pracujesz już nad projektem lub portfelem projektów, ale wciąż zmagasz się z tymi samymi problemami jak:
 • niski poziom zatrudnienia, wynikający z niewystarczających zasobów (choroby, urlopy, zbyt duża liczba projektów, itp.),
 • niedobór doświadczonej kadry, która nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu projektami,
 • nieefektywne i nieodpowiednie zasilanie projektów w czas i pieniądze,
 • ograniczenia w przepływie środków pieniężnych spowodowane "kurczeniem" się budżetu lub rosnącą konkurencją.
Wtedy koniecznie musisz wynająć mnie do swojego projektu.
Korzyści z usługi Zarządzania Projektami

Główne zalety zatrudnienia mnie jako Kierownika Projektów w Twojej organizacji to:

 • Niższe koszty zatrudnienia

Usługa Zarządzania Projektami płatna w zależności od projektu. Mniej projektów do realizacji, mniej pieniędzy do wydania. Ta zasady dotyczy również poziomu skomplikowania projektu. To również wykluczenie wszystkich kosztownych obciążeń administracyjnych związanych z zatrudnieniem, szkoleniem i zachowaniem ekwiwalentu pełnego czasu pracy (FTE - Full-time equivalent).

 • Wysoki poziom kompetencji i doświadczenia

Transfer wiedzy do Twojej organizacji poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń z poprzednich projektów, własnych badań, analiz rynkowych, metodologii. Wdrażanie niektórych (właściwych dla Twojej organizacji) najlepszych praktyk.

 • Niezależność od kontrahenta, klientów oraz personelu firmy

Wspomniana niezależność pomaga w pełnej obiektywności w realizacji tzw. business case (tłum. uzasadnienie biznesowe projektu). Wspiera również definiowanie i realizację celów projektowych.

 • Większa skuteczność

Rezultat dążenia do najlepszych rozwiązań, które nie są przesiąknięte wewnątrz - politycznymi zawirowaniami, złymi nawykami i kumoterstwem. To również dostrzeżenie problemów niewidocznych dla członków firmy i wykorzystanie rzeczywistego potencjału pracowników.

 • Własny sprzęt
 • Umowa B2B wraz z klauzulą poufności

Możliwość powiązania wynagrodzenia z wynikami (kamienie milowe), uwzględnienie profesjonalnego podejście do pracy, przestrzeganie etyki pracy, zobowiązań czasowych, zakresu działań oraz innych czynników w ramach umowy.

Działania w ramach Zarządzania Projektami

Główne działania realizowane przeze mnie w ramach Zarządzania Projektami to:

 • Zarządzanie Komunikacją Projektową - Project Communications Management

Planowanie, zarządzanie i monitorowanie komunikacji wewnątrz organizacji i poza nią (klient, interesariusze, poszczególne działy firmy, dostawcy, zespół projektowy, itd.)

 • Zarządzanie Interesariuszami Projektu - Project Stakeholder Management,

Identyfikacja, planowanie, zarządzanie i monitorowanie zaangażowania interesariuszy.

 • Zarządzanie Zakresem Projektu - Project Scope Management

Planowanie, sprawdzanie poprawności, kontrolowanie zakresu projektu, zbieranie wymagań na projekcie oraz tworzenie WBS.

 • Zarządzanie Harmonogramem Projektu - Project Schedule Management

Planowanie, opracowywanie i kontrolowanie harmonogramu, definiowanie i sekwencjonowanie działań, ustalanie ścieżek krytycznych, ograniczeń oraz kamieni milowych.

 • Zarządzanie Kosztami Projektu - Project Cost Management

Planowanie, szacowanie i kontrolowanie kosztów, ustalanie budżetu dla projektu.

 • Zarządzanie Zasobami Projektowymi - Project Resource Management

Planowanie, pozyskiwanie i kontrolowanie zasobów, powoływanie i zarządzanie zespołem projektowym.

 • Zarządzanie Jakością Projektu - Project Quality Management

Planowanie, zarządzanie oraz kontrolowanie jakości w trakcie całego cyklu życia projektu.

 • Zarządzanie Ryzykiem Projektu - Project Risk Management

Planowanie, identyfikowanie oraz monitorowanie ryzyk, wykonywanie jakościowych oraz ilościowych analiz ryzyka, wdrażanie reakcji na określone ryzyko.

 • Zarządzanie Zamówieniami Projektowymi - Project Procurement Management

Planowanie, przeprowadzanie i kontrolowanie zamówień.

 • Zarządzanie Integracją - Project Integration Management

Opracowywanie karty projektu i planu zarządzania projektem, kierowanie, monitorowanie i kontrolowanie prac projektowych, zarządzanie zmianą na projekcie, zarządzanie wiedzą o projekcie, prowadzenie zamknięcia poszczególnych faz projektów oraz zamknięcia końcowego projektu łącznie z przeprowadzeniem lessons learned (nauki z doświadczenia projektowego).

Poza tym zajmuję się wdrażaniem i rozwojem zarządzania projektowego w całości lub jego określonej części, tworzeniem i utrzymaniem biura projektowego, tworzeniem i doskonaleniem proesów oraz narzędzi zarządzania firmą.

Wszystkie działania poprzedzam pomiarem procesów, wywiadem i jeżeli jest taka potrzeba audytem wewnętrznym.